© Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996 © 1996 Kazuki Takahashi © 2008 Nas. TV Tokyo.
Loading...